Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.allparts.sk. Podmienky bližšie špecifikujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť OZEX, s.r.o. , Štefánikova 40/1, 038 54 Krpeľany, IČO : 36789895 Slovenská republika zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19083/L  (ďalej len „ prevádzkovateľ “ ) a kupujúceho ( ďalej len „ zákazník “ ) .
 

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický obchod www.allparts.sk . Zmluva sa uzatvára medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Pre uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné, aby zákazník spravil objednávku na stránke prevádzkovateľa a poskytol mu kontaktné a osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.

Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby”) bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie obchodnej zmluvy. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Súčasťou dodávky je faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list, návod a iné potrebné dokumenty. Ak sa v dodávke nenachádzajú potrebné dokumenty, zákazník je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný v čo najkratšom čase zákazníkovi požadované dokumenty dodať.

V zmysle zákona sa objednávateľ zaväzuje, že prevezme tovar a zaplatí požadovanú sumu. V prípade ak tak neurobí, je povinný zaplatiť všetky výdavky s poštovným a balným. Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim akokoľvek zmierlivo dohodnúť, neostáva predávajúcemu nič iné, iba si uplatniť pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

Stornovanie objednávky zo strany prevádzkovateľa

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku ak:
-tovar nie je skladom,
-tovar sa prestal vyrábať,
-nastala iná skutočnosť bráni dodaniu požadovaného produktu.

Platobné podmienky, dodacie podmienky a možnosti dopravy :

Za objednaný tovar môže zákazník zaplatiť prostredníctvom:

Dobierka – zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri prevzatí zásielky alebo platobnou kartou.
Bankový prevod – po objednaní prídu zákazníkovi na email všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky platbou predom ( t.j. variabilný symbol, suma a číslo účtu ) . Po prijatí platby Vám bude tovar odoslaný.

Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom čase podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Každý tovar má uvedenú dostupnosť tovaru avšak prevádzkovateľ si vyhradzuje zmenu dostupnosti tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia. Tovar, ktorý máme skladom a je objednaný do 12:00, odosielame ešte v deň objednania. Odporúčame však zákazníkovi overiť dostupnosť tovaru ešte telefonicky.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorenie dodávky zavinené doručovateľom. Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí. Pri zistení závady je potrebné bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa.

Ochrana osobných údajov :

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov
Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
Príjemcovia osobných údajov účtovnícka spoločnosť, kuriér DHL, kuriér GLS
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky
Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
Doba uchovávania osobných údajov – 20 rokov
Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií
Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Doba uchovávania osobných údajov – 5 rokov
Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies
článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

Účely spracúvania osobných údajov:  poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, google adwords, google analytics, heureka.sk, heureka.cz, zboží.cz, ceneo.pl
Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.
Odstúpenie od zmluvy

 
V súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má zákazník právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, úplného prevzatia tovaru zákazníkom, alebo treťou stranou, ktorú zákazník poveril prevzatím tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť 2 spôsobmi :

Listom – list je potrebné zaslať na adresu sídla spoločnosti prevádzkovateľa
Emailom – na emailovú adresu: info@allparts.sk

Pre urýchlenie odstúpenia od zmluvy sa odporúča zákazníkom, aby vyplnili formulár zasielaný spolu s tovarom alebo na v objednávke zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu a následne zaslali aj list, avšak je dostačujúce využiť len jednu z možností.

Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi odoslané všetky úhrady, ktoré uhradil v súvislosti s uhradením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k zákazníkovi. Toto sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je v ponuke.

Platba je zákazníkovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude zrealizovaná rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ak nebolo dohodnuté inak. Platba bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na požadovanú adresu.

Tovar je potrebné zaslať alebo priniesť na požadovanú adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Zásielky je potrebné zasielať bez dobierky. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, zákazník je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

– vrátený tovar by mal byť v pôvodnom obale,
– vrátený tovar by nemal javiť známky používania,
– vrátený tovar by mal byť nepoškodený,
– vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku).

Ak je vrátený tovar poškodený, predávajúci má právo vymáhať čiastku za poškodenie tovaru z predajcom vrátených peňazí kupujúcemu pomocou súdneho konania.

Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí! Pri zistení závady je potrebné bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
lotérie a iné podobné hry.

Záručné podmienky a reklamácie :

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 12 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí, pri zistení vady je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim. Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo: a) odstúpiť od zmluvy; b) žiadať o výmenu tovaru; c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu poštou alebo dopravnou službou, kde zašle vrátane chybného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru.

Pri preberaní zásielky je NUTNÉ ROZBALIŤ TOVAR Z OBALOV EŠTE ZA PRÍTOMNOSTI VODIČA a tovar riadne skontrolovať. Presvedčiť sa, či je obsah úplne v poriadku. V prípade zistenia poškodenia tovaru je nutné IHNEĎ SPÍSAŤ S VODIČOM PREPRAVNEJ SLUŽBY PROTOKOL O POŠKODENÍ, ZAPÍSAŤ ZÁPIS NA DODACÍ LIST, ktorý je súčasťou zásielky a nahlásiť nám písomne na info@allparts.sk alebo telefonicky. V prípade, že tovar prevezmete a podpíšete dodací list bez výhrady, tzn. že všetko bolo v poriadku doručené, nemôžeme už dodatočne nahlásiť na prepravnú službu poškodenie tovaru. PRI NEDODRŽANÍ VYŠŠIE UVEDENÝCH POSTUPOV NIE JE NÁROK NA UZNANIE REKLAMÁCIE POŠKODENIA TOVARU ALEBO NA ODCUDZENIE PREPRAVOU.

Úplné znenie reklamačného poriadku nájdete v sekcii Reklamačný poriadok .Reklamačný formulár je prístupný na vyžiadanie. V prípade potreby nás kontaktujte na mail: info@allparts.sk  !

Orgánom dozoru je:      

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 odbor technickej

kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139

Informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu pomocou systému alternatívneho riešenia sporov :

1.Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e-mail uvedený v kontaktoch), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom znení. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom znení. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom znení. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR, a to: www.mhsr.sk.

2.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
3.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ďalšie informácie :

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení.

Bezplatný spätný zber použitých batérií a akumulátorov:

V zmysle § 48 zákona 79/2015 má konečný používateľ možnosť počas celej prevádzkovej doby využiť spätný zber použitých batérií a akumulátorov. Možnosť spätného zberu použitých batérií a akumulátorov nie je viazaná na výrobnú značku batérie alebo dátum ich uvedenia na trh.

Záverečné ustanovenia :

Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom, porozumel mu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.